log in

Oprema

Pernate loptice

Loptica treba imati 16 pera učvršćenih u bazu. Pera se mjere od vrha baze do kraja pera i svako pero mora biti iste dužine, između 62 mm i 70 mm.
Vrhovi pera trebaju oblikovati krug promjera 58 mm do 68 mm.
Pera trebaju biti čvrsto vezana koncem ili drugim prikladnim sredstvom.
Baza treba biti promjera 25 mm do 28 mm te zaobljenoga donjeg dijela.
Loptica treba težiti od 4,74 g do 5.50 g.

Loptice koje nisu pernate

Prirodna pera nadomještena su košuljicom ili umjetnim nadomjestkom pera.
Za bazu loptica koje nisu pernate vrijede ista pravila kao i kod pernatih.
Mjere i težina loptica koje nisu pernate podliježu istim pravilima kao i pernatih, no zbog razlike u specifičnoj težini i drugim svojstvima umjetnih tvari u usporedbi s perima, prihvatljiva su odstupanja do 10 posto.

Reket

Okvir reketa ne smije prelaziti 680 mm cijele dužine ni 230 mm cijele širine.
Reket se sastoji od nekoliko glavnih dijelova:

  • - držak je onaj dio reketa čija je namjena da ga igrač drži
  • - ožičje je onaj dio reketa čija je namjena da njime igrač udara lopticu
  • - glava obrubljuje ožičje
  • - vrat spaja držak s glavom
  • - rašlje (ako postoje) spajaju vrat s glavom

Ožičje treba biti ravno i sastavljeno od unakrsno raspoređenih žica koje su ili naizmjenično prepletene ili svezane na mjestima gdje se križaju. Raspored žica treba biti jednolik, tako da su u središtu jednako guste kao i na bilo kojem drugom dijelu. Ožičje ne smije prelaziti 280 mm cijele dužine ni 220 mm cijele širine. Međutim, žice se mogu protegnuti i na prostor koji bi inače pripadao rašljama, pod uvjetom da širina tako protegnutoga ožičja ne prelazi 35 mm i da cijela dužina ožičja ne prelazi 330 mm.
Reket ne smije imati nikakvih dodatnih sastavnica ni produžetaka, osim onih koji služe samo i upravo tome da ograniče ili spriječe habanje i deranje, odnosno titranje, odnosno da raspodjele težinu, odnosno da uzicom osiguraju položaj drške u igračevoj šaci, a koji veličinom i smještajem odgovaraju takvoj namjeni. Reket ne smije imati nikakvo sredstvo koje bi omogućilo igraču da bitno promijeni oblik reketa.

Teren

teren